Z besedy o rozvoji Ďáblic

konané dne 30. 11. 2021

Zahájení besedy

Krátce po půl šesté zahájil starosta Růžička besedu, představil hosty – zástupce Pražské vodohospodářské společnosti, zástupce Rytířského řádku Křížovníku s červenou hvězdou (vlastníky většiny pozemků kolem Ďáblic) a doc. Hlaváčka, náměstka primátora hl. m. Prahy a nastínil svoji vizi rozvoje Ďáblic. Až po závěrečný bod – Diskuze, probíhaly jednotlivé příspěvky a prezentace překvapivě svižně a věcně.

Oficiální vize rozvoje

V následující prezentaci místostarosty Hrdličky byl představen plánovaný silniční okruh kolem Prahy (SOKP) a jeho úseky, procházející přes Ďáblice 519 a 520, včetně mimoúrovňové křižovatky (MÚK) u Březiněvsi. Místostarosta Hrdlička prezentoval souhlasné stanovisko MČ s trasou obchvatu Březiněvsi, nesouhlasné s jeho napojením na MÚK, nesouhlasné stanovisko MČ s plánovaným obchvatem Čakovic, trasovaným za OC Globus, nesouhlasné stanovisko MČ s plánovaným obchvatem Chaber a potenciálnímu severozápadnímu obchvatu Ďáblic se nevyjádřil s odůvodněním, že „diskuze na toto téma neprobíhá“. Dále avizoval instalace radarů s identifikací SPZ na Šenovskou ulici v r. 2022, informoval o plánovaném přemostění Cínovecké ul. směrem do Letňan pro pěší a cyklisty a ujistil přítomné, že ve všech připomínkách MČ k pražské dopravě je uváděna nutnost odhlučnění Ďáblic. Výsledky aktuální hlukové studie, včetně nových měření by měly být hotové ještě v letošním roce. Ve věci vyústění tunelu plánované vysokorychlostní tratě (VRT) v Ďáblicích MČ spolupracuje s iniciativou Sdružení obcí a spolků Koridor D8.

Starosta Růžička připojil obecnější příspěvek k hlukové problematice zakončený ne příliš uklidňující informací, že „MČ hledá vlastní cesty“. Dále informoval o plánu zrušení územním plánem definovaných ploch veřejné vybavenosti v oblasti Blat, ujistil přítomné, že problematiku dopravy ve Statkové ul. a v historickém centru Ďáblic MČ řeší a obecněji se zmínil i o odvodnění Ďáblic.

Následovala prezentace studie odvodnění Ing. Rozsypalové z PVS a Ing. Štoska z Aqua Procon, kde oba představili několik variant řešení odvodnění, následně hodnocených matematickým modelem. Jako nejvýhodnější varianta byla definována varianta dešťových koridorů kombinovaná se suchými poldry.

Následně páter Gregůrek představil aktivity Křížovníků, vysvětlil způsob jejich dlouhodobého plánování hospodaření s nemovitostmi a předal slovo dalšímu zástupci Křížovníků Mgr. Prátovi. Mgr. Prát informoval, že teprve v poslední době získali Křížovníci některé pozemky do nezpochybnitelného vlastnictví a upozornil, že většina plánovaného odvodnění vede po křížovnických pozemcích. Dále ujistil o hledání kompromisů s MČ  a představil záměr zpřístupnění křížovnického statku a přilehlých zahrad veřejnosti.

Záměr zpřístupnění statku a jeho okolí. červeně obytná zástavba, zeleně rekreační zeleň, žlutě plochy pro odtok dešťové vody, modře poldry a nádrže. Areál statku je uvažován pro služby a školství.

Doc. Hlaváček upozornil posluchače, že začátkem příštího roku bude možnost se vyjádřit k aktuální verzi vznikajícího metropolitního plánu.

Po osmé hod. byl prostor pro diskuzi.

Mgr. Prát ujistil posluchače, že o odhlučnění Ďáblic jsou Křížovníci připraveni s MČ jednat na základě podkladů poskytnutých MČ (pozn. nejspíš myšlena především studie dokončovaná v prosinci 2021).

Starosta Růžička na příspěvky k odhlučnění reagoval, že „je potřeba zmapovat, co vše je v území možné“, poprosil o trpělivost s vyjádřením „Nechci říkat makáme, makáme. Uvidíme.“.

Dále z diskuze:

Starosta: „Sportovní hala je v běhu.

Ing. Rozsypalová: „Odvodnění Ďáblic je koordinováno s plánem výstavby SOKP.

p. Michek: „Obec mi ničí statek a nikdo to neřeší.

Starosta: „Další projednávání projektu Koňská louka bude na přelomu 2021/2022.“, „Ďáblice velmi těžko konkurují (pozn. v žádostech  o odhlučnění na hl. m. Prahu) ostatním místům v Praze zasaženým hlukem.

Ing. Marusiak: navrhuje protihlukové opatření s pomocí protihlukových stěn a komplexní řešení území Ďáblic prostřednictvím územní studie, která mimo jiné posuzuje i nároky na infrastrukturu.¨

Starosta: „Dělat takové stěny je ještě větší problém než cokoli jiného.“ „(Hluková) studie MČ uvažuje kombinaci valů a stěn.“ „Okolí Ďáblic je dynamicky se rozvíjející. Podchytit konstantní stav, se kterým by se dalo pracovat v Ďáblicích nelze.“ Místostarosta: „To by byla práce do šuplíku.

Ve 21:21 starosta ukončuje zasedání.

Trpělivě vyslechl a zapsal Martin Tumpach, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *