Stručná reportáž z nového veřejného projednání záměru „Skládka odpadů Ďáblice, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky, k. ú. Ďáblice“

ze dne 24. července 2019

Projednání bylo zahájeno v 16:00 pracovníkem Magistrátu hl. m. Prahy. Následovalo shrnutí záměru ze strany oznamovatele (za společnost FCC Mgr. Nikl a Ing. Sedláček) a zpracovatelky dokumentace záměru.

Za hl. m. Prahu (HMP) vystoupila RNDr. Plamínková se sdělením, že je záměr pro hl. m. Prahu nepřijatelný. HMP klade v odstraňování odpadu důraz na recyklaci a energetické využití. Skládku tedy nepotřebuje. Při mimořádných situacích (např. odpad z povodní) lze využít kapacit skládek v Uhách nebo Benátkách n. Jizerou. Jedná se o neustálé prodlužování skládkování z původních 10ti let na nynějších 26.

Zpracovatelka dokumentace: Potřebnost či nepotřebnost skládky není předmětem tohoto posouzení. Jedná se pouze o vliv na životní prostředí.

Starosta: MČ předložila k tématu odborné i právní argumenty.

Následovala prezentace s představením argumentů MČ Ďáblice proti navrženému záměru, které byly zaslány do připomínkového řízení a prezentace Ing. Jakoubka, soudního znalce najatého MČ Ďáblice k dodržení závazných norem ČSN. Normy mimo jiné uvádějí, že vzdálenost skládky od zástavby a vodních zdrojů musí být větší než 500 m, což Ďáblická skládka v několika případech nesplňuje.

Zpracovatelka dokumentace: Soulad nebo nesoulad s původním stavebním povolením na nynější situaci nic nemění.

Zástupci FCC: Výpočet volné kapacity skládky vychází z evidence skládkování. Nesoulad předepsaných výškových kót se záměrem je způsoben doplněním tvarového řešení tělesa skládky, které je povoleno v územním rozhodnutí. Provozovatel bude vždy postupovat v souladu se zákonem.

Zpracovatelka dokumentace: Kumulace vlivů byla řádně posouzena. Variantní posouzení není dle zákona nutné uvádět. V záměru ještě může vlivem délky řízení dojít k časovým posunům.

Zástupci FCC k obavě z úniku plynů: Odvod plynů je moderní. Při znovuotevření I. Etapy nedojde k navýšení plynů.

Starosta MČ Březiněves Ing. Haramul: MČ Březiněves již předložila negativní stanovisko. Skládka bude stále sesedat, bude se tedy tvořit stále nová volná kapacita? Ještě nikdo podobné těleso neotevřel, nemůžeme tak předjímat, co se skutečně stane.

Zástupci FCC: Reference z podobných činností máme a máme i technologie k  otevření.

Zpracovatelka dokumentace: Z referencí z jiných skládek nelze usuzovat, jak se bude chovat tato. [pozn. autora zde si zpracovatelka dokumentace se zástupci FCC protiřečí]

Zpracovatelka zápachové studie Ing. Autorská: Každou chvíli jsou naměřeny jiné hodnoty. V ČR není povinnost na skládkách měřit zápach. Dle limitů z Dánska naměřené hodnoty vyhovují.

Zástupci FCC k zápachu: Pokud ucítíte zápach, volejte, pište. Budeme to řešit.

Ing. Jakoubek: Ve vodě je dlouhodobě překračována hodnota síranů, chloridů a tenzidů. Záměr není v souladu se závaznými normami ČSN.

Zpracovatelka dokumentace: Soulad s ČSN teprve bude posuzován.

Zástupci FCC: Tyto normy platí pouze pro nové stavby.

Ing. Višínová z ochrany ovzduší Magistrátu hl. m. Prahy: Do studie budu chtít doplnit opatření proti pachu. Pachová problematika je zákonem ošetřena velmi vágně. Vycházíme tak ze zahraničních limitů.

Ing. Procházková z ochrany vod Magistrátu hl. m. Prahy: Nemáme významnějších námitek.

Následuje diskuze občanů:

p. Michek: Jedná se o několikátou skládku v okolí. Zápach ze skládky je velmi častý. Provoz skládky znehodnocuje nemovitosti lidí z Ďáblic.

p. Andrš za Spolek pro Ďáblice: V záměru není zpracovaný synergický efekt – není uvedena metodika posouzení. V době nedostatku vody v krajině je značná spotřeba vody na následné rekultivace nepřiměřeným plýtváním. Argument potřeby modulace tvaru tělesa skládky neobstojí. Všichni vědí, že jde především o byznys.

p. Rexa za Spolek pro Ďáblice: V záměru není řešena rozmrzelost obyvatelstva, což je v posuzovacím procesu EIA povinnost.

Pí. Pernová upozornila na zodpovědnost budoucím generacím. P. Holý zdůrazňuje, že nikdo z okolí si skládku nepřeje.

Zpracovatelka dokumentace: Rekultivace zadržuje vodu v krajině lépe než pole.

Zástupci FCC: Naše společnost se zabývá i zpracováváním druhotných surovin.

Pí. Dohnalová, bývalá radní: Už v roce 2007 byla slíbena poslední sekce.

P. Špaček zmiňuje, že je skládka dobře rekultivována a nemá smysl tuto rekultivaci narušovat jejím dalším otvíráním.  P. Šindelář upozorňuje na neschopnost zástupců skládky pružně reagovat na vzniklé problémy. Zástupci FCC uvádějí, že na stížnosti reagují obratem.

Pí. Ulrychová: Souhlasili jsme s provizorní skládkou. Na základě jakého zájmu chcete pokračovat?

Zpracovatelka dokumentace: Toto není předmětem posudku. Zástupci FCC: Ne vše jde pálit nebo recyklovat.

p. Dvořák, zastupitel: Záměr je v rozporu s územním rozhodnutím. Jednalo se o dočasnou stavbu a podmínkou byl 20 m široký pruh lesa okolo skládky. Kde je ochranné pásmo skládky?

Zástupci FCC: Ochranná pásma nebylo původně nutné definovat, nyní jsou uvedena v integrovaném povolení.

p. Dvořák, zastupitel: Jak dlouho bude trvat vypracování posudku?

Posuzovatel: Posudek musí být vyhotoven do 60ti dnů od oznámení (tj. do 16.8.2019) s možností prodloužení o 20 dnů.

Následuje diskuze ke spolupráci zástupců skládky se zástupci MČ Ďáblice. Starosta připomíná, že p. Dvořák byl jako zástupce MČ před časem z areálu skládky vypovězen. Zástupci FCC uvedli spokojenost se spoluprací s výborem MČ pod vedením Ing. Králíkové. P. Dvořák zdůraznil, že při vzájemném jednání záleží především na benevolenci zástupců skládky. Pokud některé informace nechtějí poskytnout, tak je neposkytnou. Zástupci FCC vyzvali ke vzájemné otevřenosti. P. Michek připomíná událost z r. 2002, kdy zástupci MČ nebyli do areálu skládky vpuštěni.

p. Michek: Ze začátku hutnily skládku pouze lehké buldozery. Je tedy nedostatečně zhutněna a hrozí další propady při pojezdu současných těžších strojů.

pí. Dohnalová: V záležitosti výsadby zeleně v okolí skládky se podařilo dosáhnout jen dílčích dohod.

P. Hrdlička, místostarosta se táže na příklad podobné akce. Zástupci FCC uvádějí skládku v Tisové.

Pí. Slavíková, starostka Zdib: Zdiby se záměrem také nesouhlasí. Již nyní mají problém s odletujícím odpadem ze skládky. Dokumentace záměru neobsahuje pohodu bydlení a variantní řešení. I ve Zdibech mají problémy se zápachem ze skládky.

Zpracovatelka dokumentace: Otevřeno má být jen 10 % skládky. Pohoda bydlení se skládá z dílčích složek dokumentace (zápach, hluk …). Pokud autorizovaná osoba uvedla do dokumentace zavádějící informace, lze si na ni stěžovat na MŽP.

p. Zavijačič: Proč zástupci FCC opustili před zahájením první svolané projednání? [zde následuje mezi tazatelem, zástupci FCC a zástupci MHMP hektická výměna paragrafů souvisejících zákonů a předpisů].

P. Michek upřesňuje, že původně byla v místě skládky polní cesta a sad, nikoli pole. Zástupci FCC konstatují, že zeleň v okolí skládky a na rekultivované části je v dobrém stavu a že na skládku není zákonem pohlíženo jako na vodní dílo [reakce na žádost Ing. Jakoubka k poskytnutí jména autorizovaného projektanta vodních staveb].

Následuje delší diskuze p. Dvořák – Ing. Jakoubek – zpracovatelka dokumentace – zástupci FCC – starosta. Závěrem s příspěvkem vystupují místostarosta, p. Rexa, p. Andrš, M. Štuka, analytik rizik (za oznamovatele), pí. Čápová, p. Tumpach, p. Tesař a p. Komada.

Krátce po deváté večerní hodině zástupce Magistrátu hl. m. Prahy ukončuje veřejné projednání.

Nyní je na posuzovateli zpracovat posudek na oznámený záměr. Ke zpracování posudku by mu měly sloužit i informace a názory z veřejného projednání. Na projednání padlo mnoho významných argumentů, které by neměly zapadnout. Informace zjištěné Ing. Jakoubkem půjde pravděpodobně na plno využít v další fázi projednávání – na stavebním úřadě. Přesto mě mrzí, že tento výborný odborník vystupoval v diskuzi podle mého názoru až příliš hrubě vůči zjevně těhotné zpracovatelce dokumentace.  Jelikož šlo o zástupce naší městské části, nedělá nám to příliš dobrou vizitku. V ostrém kontrastu mě mile překvapil velmi lidský příspěvek paní Čápové. Ďáblice bez vzájemného respektu jsou podobné Ďáblicím s odpadky. Děkuji Dušanovi Andršovi a Radimovi Rexovi za přednesení příspěvků jménem Spolku pro Ďáblice i Táně Dohnalové za příspěvek a opatření transparentů. Těší mě, že dorazilo mnoho kolegů a známých tváří podpořit stanoviska Ďáblic i okolních městských částí. Myslím, že se podařilo vytvořit konstruktivní atmosféru jednání a zároveň prezentovat jednoznačný nesouhlas s dalším skládkováním. Situaci budeme nadále pečlivě sledovat.

Martin Tumpach

Jeden komentář u “Stručná reportáž z nového veřejného projednání záměru „Skládka odpadů Ďáblice, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky, k. ú. Ďáblice“”

  1. Děkujeme za zhuštěné informace z jednání.
    Části po přestávce jsme se už nemohli zúčastnit a tento materiál nám
    poskytl dobré doplnění celého jednání.
    Lydie Veselá

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *