Ďáblice dlouhodobě sužují bleskové povodně. Jak by se měl tento problém řešit?

Z reakcí na anketní otázku pro zastupitele červencového Ďáblického zpravodaje.

Problémem bleskových povodní Ďáblic je především nedostatečně kapacitní dešťová kanalizace, která se při přívalovém dešti zahltí a následně není schopna odvést přebývající vodu zaplavující spodní část Ďáblic. Navýšení kapacity by technicky bylo jen velmi obtížně proveditelné navíc málo účelné. Potřeba je řešit především konstantní průtok při přívalových deštích. Jako podmínku pro každou větší výstavbu dáváme investorům vybudování retenčních nádrží, které pojmou první nápor vody a do kanalizace ji budou odpouštět konstantním průtokem. Tímto způsobem by se mělo v budoucnu podařit zachytit vodu ze současně zpevněných, nezasakujících ploch areálů u Statkové ulice. Další velké podzemní retenční nádrže plánuje hl. m. Praha pod Šenovskou ulicí a jejím okolím, nicméně z ekologického i krajinného pohledu bych byl raději, aby radní navázali na jednání iniciovaná Ing. Rexou se zástupci Křížovníků (vlastníci polí severně od Ďáblic) a vodu odvedli po povrchu krajinou směrem k prameništi Mratínského potoka.

Martin Tumpach, zastupitel

Dle projektu PVK přeložkami a zkapacitněním dešťové kanalizace. Místo
podpovrchové retence v Šenovské,která může narušit statiku domů, by bylo
vhodnější svedení vod do upravených rybníků Ohrada, Parkán a nové retence u Chřibské. Všechny objekty by měli mít dešťové usazovací nádrže pro zamezení znečištění vod. Dále se musí vyřešit předání již 16 let nezkolaudovaného, neudržovaného objektu na potoce pod Cínoveckou do správy HLMP. Funkčnost tohoto objektu je klíčová pro zamezení povodní v oblasti Blat.

David Prokeš, zastupitel

Jak vyřešit problém odvodnění Ďáblic lze dost těžko popsat pouze v několika větách. V přípravě je návrh, který počítá s vybudováním podzemních retenčních nádrží. Největší má být umístěna pod ul. Šenovskou. Tj. pokud má dojít ke zlepšení, je potřeba se zasadit o to, aby HMP co nejdříve návrh zrealizovalo. Jestli bude toto řešení dostatečné, ale není jisté. Bohužel od posledních voleb nebyla ustanovena ani stavební komise ani stavební výbor Zastupitelstva MČ, který by se problémem zabýval.

Marek Pěkný, zastupitel

Není potřebné objevovat Ameriku. Řešení na odvodnění Ďáblic popsal Generel odvodnění Ďáblic z roku 2004, Generel odvodnění Prahy Sever z roku 2007, Dokumentace k územnímu řízení z roku 2006, věnovala se mu dne 19.4.2017 beseda Odvodnění Ďáblic a hospodaření s dešťovou vodou, proběhly dotační výzvy Dešťovka pro fyzické osoby, Dešťovka pro právnické osoby, Zadržovaní vody v krajině, byla zpracovaná studie trubních retencí. Když získá odvodnění Ďáblic vyšší prioritu u současného starosty MČ, který je již druhé volební období i zastupitelem HMP a jehož straničtí kolegové mají již druhé volební období jako radní HMP na starosti infrastrukturu Prahy, problém zaplavování Ďáblic se vyřeší. Tak jak se např. v roce 2015 podařilo vyřešit 20 let neřešitelný problém odsvěření tlakové kanalizace na Blatech. V případě skutečného zájmu starosty o dotažení řešení navrženého v roce 2004 opět rád pomůžu (více k zaplavování viz podrobnější příspěvek).

Radimír Rexa, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *