Ze zvukového záznamu 18. zasedání zastupitelstva

konaného dne 16. 6. 2021

Za zasedání je pořizován zápis a zvukový záznam.

Radní Dvořák zahájil zasedání a vyzval zastupitele k volbě náhradního člena návrhového výboru. Všemi přítomnými zastupiteli byl zvolen zastupitel Vlach. Náhradním ověřovatelem zápisu byl všemi přítomnými zastupiteli zvolen zastupitel Pěkný.

Před schválením programu zasedání navrhl starosta Růžička doplnění do programu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace a další spolupráci – SK Ďáblice. Zastupitel Rexa navrhl doplnit do programu zasedání bod Odvodnění, odhlučnění a dopravní okruh Ďáblic. V následném hlasování o doplněné podobě programu hlasovali zastupitelé Rexa a Vlach pro, ostatní přítomní zastupitelé se hlasování zdrželi. Návrh tak nebyl přijat. Při druhém hlasování pouze s doplněním návrhu starosty Růžičky se zastupitelé Rexa a Vlach hlasování zdrželi, všichni ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro a program byl v této podobě přijat. Následně proběhla formální kontrola zápisu z předchozího zasedání.

V rámci volného mikrofonu vystoupila za občany paní Ouředníčková s výzvou pro Sociální komisi k zažádání o grant pro seniory, s dotazem zda má obec strategický plán ke stárnutí obyvatel a ve věci bezdomovců, nepořádku kolem kontejnerů a na veřejných místech. Reagovala radní Dvořáková ve smyslu, že obec o předmětné granty průběžně žádá a na strategických plánech pracuje. Starosta Růžička doplnil, že obec MČ strategický plán má, protože „obcí je v tomto případě hl. m. Praha…

Dále vystoupil pan Lehovec ve věci špatného stavu ulice Šenovské a otřesů domů. Reagoval místostarosta Hrdlička ve smyslu, že „všechny díry až na kruhový objezd byly opraveny“, s PČR byly projednány možnosti instalace zpomalovacích semaforů, s Technickou správou komunikací je komunikováno, aby byla Šenovská zařazena do plánu oprav, někdo musí zjistit, zda je pod Šenovskou špatné podloží a MČ „se to může snažit urychlovat“. Radní Dvořák doplnil, že „to bude teď chtít vydržet“ a „bude to boj s úřadama“. Místostarosta Hrdlička doplnil, že MČ musí donutit auta zpomalit. Starosta Růžička uvedl, že se „bavíme o cizím majetku“ a že „nebudeme slibovat něco, co nedokážeme“. Pan Ševid vystoupil s dotazem, zda starosta prověřil trasy odvozu materiálu ze staveb a umístění značky zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t, jak slíbil na posledním zasedání zastupitelstva. Starosta Růžička se obsáhle vyjádřil k umístění předmětné značky.

Následně v rámci participativního rozpočtu představili jednotliví navrhovatelé své projekty.

Pátým bodem jednání byl Závěrečný účet za rok 2020. Předseda finančního výboru Pavel oznámil, že závěrečný účet byl projednán a schválen bez výhrad na finančním výboru, na Radě MČ a následně zveřejněn. Paní Ouředníčková vystoupila z dotazem proč náklady na produkci kultury výrazně převyšují náklady na samotné kulturní akce. Místostarosta Hrdlička reagoval, že součástí nákladů je příkazní smlouva s pí. Ničovou a pí. Sandrovou, využitá i pro vydávání roušek a dezinfekcí. Zastupitel Rexa zmínil, že se při hlasování zdrží z důvodu, že byla opozice vyhozena z finančního výboru. Reagoval starosta Růžička, že klíčová role opozice byla v kontrolním výboru, který opozice odmítla a nebylo možné tak disproporčně obsadit výbory. Reagoval zastupitel Rexa, že v kontrolním výboru má opozice svého zástupce. V následujícím hlasování se zastupitelé Rexa, Vlach a Pěkný hlasování zdrželi, všichni ostatní přítomní zastupitelé byli pro.

Následujícím bodem jednání byla informace o dosavadním průběhu žaloby FCC ČR, s.r.o. o zaplacení 6.173.650, – Kč s příslušenstvím. Obsáhlého úvodu se chopil starosta Růžička a předal slovo právnímu zástupci MČ JUDr. Pechovi, který stručně shrnul průběh soudního sporu započatého v r. 2010, kde FCC ČR, s.r.o. požadovalo po MČ vrátit nájemné za užívaný pozemek. V rámci jednoho z pozemkových soudních sporů nejvyšší správní soud zneplatnil předmětnou nájemní smlouvu. V diskuzi občanů vystoupila paní Ouředníčková, která byla následně starostou zastavena z důvodu veřejného nahrávání debaty, ke kterému by se mohla dostat protistrana. Zastupitel Rexa navrhl doplnit do usnesení bod ve znění „1. předložit zastupitelstvu protokol ze soudního jednání o vynesení rozsudku, 2. informovat zastupitelstvo o dalších krocích.“ Starosta Růžička se zastupitele Rexy dotázal, k čemu mu tyto informace budou. Zastupitel Rexa reagoval, že je využije pro kontrolu konání Rady. Proti dalšímu informování zastupitelů hlasovali všichni přítomní zastupitelé za STAN s výjimkou zastupitele Kříže, který se hlasování zdržel. Následně bylo usnesení odhlasováno v původním znění.

Šestým bodem jednání bylo rozpočtové opatření č.6/2021 z důvodu přijetí dotace na výstavbu bytového domu Akcíz. Všichni přítomní zastupitelé za STAN byly pro, přítomní zastupitelé za OOOD a Volbu 2010 se tradičně hlasování zdrželi, protože jim nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru.

Sedmým bodem jednání byla prezentace projektu Bytový dům Ďáblická – Hořínecká/V, kde zástupci investora představili developerský záměr. Zastupitel Rexa navrhl doplnit do usnesení bod ve znění „II. doporučuje řešit efektivnější nakládání s dešťovými vodami na pozemku investora (akumulace a využití na splachování, případně na zálivku).“ Všichni přítomní zastupitelé za STAN se hlasování zdrželi a návrh tak nebyl přijat. Následně bylo usnesení odhlasováno v původním znění.

Osmým bodem jednání byl Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace a další spolupráci – SK Ďáblice. Jednalo se o změnu pravidel pro použití dotace, která se opravňuje příjemce čerpat dotaci k realizaci účelu na dobu do 31.12.2023. Všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro až na zastupitele Rexu, který se hlasování zdržel.

V závěrečné diskuzi představil místostarosta Hrdlička „zásadní omezení dopravy“ z důvodu řešení kanalizace (uzavírka mezi Ďáblicemi a Čakovicemi).  Dále informoval o realizaci přechodu akce BESIP U Parkánu. Zastupitel Rexa pogratuloval zastupiteli Vlachovi k sedmdesátým narozeninám a dále upozornil na nutnost odklonu dešťové kanalizace do Mratínského potoka v místech Statkové ulice.

Následovala delší, víceméně neplodná diskuze o tradičních ďáblických problémech odvodnění, odhlučnění  a dopravní optimalizace. Dle místostarosty Hrdličky právě PVS a.s. aktualizuje starší studie odvodnění. Následovalo delší vyjádření starosty Růžičky, ve smyslu, že se na tématech neustále pracuje. Zastupitel Vlach upozornil na neúnosnou dopravní situaci na šenovské a nutnost dopravního odlehčení severním obchvatem Ďáblic a zároveň vyzval radní k možnosti vyjádření zastupitelů k projektům odvodnění ďáblické památkové zóny.

Paní Ouředníčková z publika upozornila na současné problémy Ďáblic, týkající se bezdomovců a tříděného odpadu. Radní Dvořák reagoval, že „to nemá řešení“.  Starosta reagoval: „čeho bysme docílili tim, že se necháme zkoušet, jestli něco děláme.“ Podle mě by se měli radní zodpovídat zastupitelům i občanům z toho, co dělají.  

Zasedání zastupitelstva skončilo krátce po desáté hodině.

Ze záznamu masochisticky vyslechl a zapsal Martin Tumpach, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *