Postřehy z 6. zasedání Zastupitelstva

Konaného 18. 9. 2019

Ze zasedání zastupitelstva je pořizován oficiální zápis i zvukový záznam. Oboje dostupné na ďáblickém webu.

V 18:05 zahájil starosta zasedání. Omluven byl Ing. Jindřich Pavel. Po kontrole zápisu předchozího zasedání byl otevřen volný mikrofon, v rámci kterého vystoupil pan Michek s nesouhlasem proti navyšování daně z nemovitosti a paní Stroblová se dotázala zastupitelky Dvořákové a zastupitele Klímka na plnění jejich předvolebního programu. Dle starosty se jednalo o nepřiměřené „zkoušení“ zastupitelů. V rámci tohoto bodu vystoupilo i několik dalších lidí z řad veřejnosti.

Přijetí dotace Zastupitelstva hl. m. Prahy na výsadbu stromů bylo odhlasováno všemi přítomnými zastupiteli. Stejně tak Souhlasné prohlášení  – duplicitní vlastnictví k pozemku parc. č. 1562/31 v k. ú. Ďáblice, kdy se duplicitní vlastník Office Star Nine, s.r.o. bezúplatně vzdal vlastnictví ve prospěch Ďáblic.

U hlasování o rozpočtových opatřeních č. 6, 7 a 8 jsme se s kolegy z Volby 2010 a OOOD hlasování zdrželi z důvodu vyloučení našich zástupců z Finančního výboru a tím pádem omezení nezávislé kontroly hospodaření městské části. Starosta Ing. Růžička zdržení hlasování do záznamu komentoval jako „nesouhlas s pořízením vybavení dobrovolným hasičům“, kterých se jedno z rozpočtových opatření týkalo.

Dalším bodem zasedání bylo schválení Přílohy č. 5 ke Zřizovací listině ZŠ U Parkánu, kde šlo o svěření majetku v hodnotě 1 929 883 Kč do správy školy. Zastupitelé Prokeš s Rexou se hlasování zdrželi, ostatní byli pro.

Velká diskuze proběhla k bodu Úpravy koeficientu daně z nemovitosti (rozuměj zvýšení daně z nemovitosti). Tento bod mi přijde natolik zásadní, že se mu budu věnovat v samostatném článku. Jelikož ostře nesouhlasím s „pokutováním“ ďáblických občanů za to, že si pro své bydlení vybrali právě Ďáblice, vznesl jsem protinávrh se zachováním stávající výše daně. Pro návrh byli spolu se mnou PhDr. Ing. Marek Pěkný, David Prokeš, Dis., Ing. Radimír Rexa, CSc a Michael Vlach. Hlasování se zdrželi Markéta Stránská, Mgr. Jiří Kříž a Mgr. Ilona Blažková. Proti návrhu hlasovali Ing. Miloš Růžička, Ing Tomáš Dvořák, Mgr. Simona Dvořáková, Ing. Ludvík Tesař, PhD, Ing. Jan Hrdlička a Michal Klímek. Návrh tak nebyl přijat. Následně byl odhlasován návrh na zvýšení daně z nemovitosti, který si odhlasovali starosta Ing. Miloš Růžička, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Mgr. Simona Dvořáková, radní Ing. Ludvík Tesař, PhD., zastupitel Mgr. Jiří Kříž, místostarosta Ing. Jan Hrdlička, zastupitelka Mgr. Ilona Blažková a zastupitel Michal Klímek.

Až na p. Pěkného, který se hlasování zdržel, byl „vzat na vědomí“ návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. o poplatcích za komunální odpad.

Všemi přítomnými zastupiteli byl schválen kompenzační příspěvek za provoz skládky pro rok 2020 pro děti 0-18 let, žijící i se zákonnými zástupci v Ďáblicích ve výši 2 500 Kč na dítě.

V rámci Diskuze zastupitelů jsme s p. Rexou poukázali na prokazatelné šíření nepravd ze strany radnice.

V informacích radních a zastupitelů informoval místostarosta o chystaném pražském okruhu a úniku ropných látek do Mratínského potoka. K mým předem zaslaným dotazům ohledně umístění bankomatu a defibrilátoru do nového obecního domu jsme se dozvěděli, že „žádná banka do obecního domu bankomat dát nechce a zatím je to mrtvý bod“. Defibrilátor prý dosud nebyl v plánu a může být pořízen z připravovaného participativního rozpočtu, pokud o něj bude mezi veřejností zájem. Dle mého názoru je pořízení život zachraňujícího přístroje v hodnotě nižších desítek tisíc korun věcí dnes již standardního vybavení veřejných prostor a argumentace participativním rozpočtem není na místě.

Veřejné zasedání zastupitelstva skončilo krátce po desáté večerní hodině.

Martin Tumpach, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *